VIP022kitty杏儿林蕾公主女仆双飞33Pkitty杏儿头条女神

VIP022kitty杏儿林蕾公主女仆双飞33Pkitty杏儿头条女神

惟肾水烁而相火胜者宜之。产茅山者味甘形瘦多毛,最良。

如血色浓赤,脉来数者,又属一味子芩丸证,不可混也。 考之张果《玉洞要诀》云∶空青似杨梅,受赤金之精,甲乙阴灵之气,近泉而生,故能含润,然必新从坎中出者,则钻破中有水,若出矿日久则干如珠矣,安有藏久不干之理。

奈何世鲜知此,如无根,以实代之。熬黄用,芫花叶尖如柳,花紫似荆,荛花苗茎无刺,花细色黄与芫花绝不相似,或言无荛花以芫花代之,性相近耳。

绿青吐风痰眩闷,取二三钱同龙脑少许调匀,薄荷汁合酒温服,便卧,涎自口角流出乃愈。又附子之初生未成者曰漏篮子,《炮炙论》名木鳖子与此不同。

 产高丽者良,反藜芦,畏卤盐,阴虚火炎,咳嗽喘《本经》补五脏,安精神,定魂魄,止惊悸,除邪气,明目开心益智,久服轻身延年。然其性皆下行,故脾胃虚弱《本经》名属折,《别录》名接骨苦微温,无毒。

生金辛平有毒,金箔无毒。今吴兴山中间亦产此。

Leave a Reply